ادمک اخر دنیاست بخند

ادمک مرگ همین جاست بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد.

شوخی کاغذی ماست بخند.

نکند بچه شوی گریه کنی؟

کل دنیا سراب است بخند.

ادمک انکه خدایش خوانی.

به خدا مثل تو تنهاست بخند.