انان که رفتنشان اغازی برای دیگران شد:شایسته ی تقدیرند.

با مشت بسته چشم گشودی در این جهان یعنی به غیر حرص و غضب نیست حالیم .

با مشت باز آخر روی به زیر خاک یعنی ببین میروم و دست خالیم. 

منم رفتم امروز عضو شدم وبه خودم تولد دوبارمو تبریک میگم.

امیدوارم که یه روز وقتی شمع زندگیم خاموش شد .باخاموش شدن من چند شمع دیگه روشن

شن.      اینو مدیون دوست خوبم زینت سادات جعفری هستم.دوست دارم زینت جان.

           

                                                                      

                                             http://ehda.ir/home.aspx   سایت اهدای عضو