خودم را در کوچه ی تنهایی گم کردم تا شاید تو مرا صدا بزنی
تویی که دوستت دارم ٬ مثل هیچ کس ٬ مثل بی مانندی خودت
من منتظر یک پگاه ناگاه هستم
مثل آسمان در آرزوی دو بال٬
و مثل پرنده در امید آفتاب
خدایا مرا به آسمان ببر من خیلی وقت است زمین گیر شده ام ..
 
خدا...........