به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه شنیدم

 

زبخت تیره خدایا چه دیدم و چه  کشیددم!

 

برای گفتن با دوست شکوه ها به دلم بود

 

ولی دریغ که در روزگار دوست ندیدم!

 

رفیق اگر تو رسیدی سلام ما برسانی

 

 

که من به اهل وفا و مروتی   نرسیدم.....        شهریار

                               

میزی برای کار

 

کاری برای تخت

 

تختی برای خواب

 

خوابی برای جان

 

جانی برای مرگ

 

مرگی  برای یاد

 

یادی برای سنگ

 

            ... این بود زندگی؟؟؟؟

                       

 

زندگی راه درازیست حریفش  مرگست

 

عمر،یک قصه وپایان ظریفش مرگست   

 

زندگی پرسش سختی است که عمری با ماست

 

پاسخ منطقی و گرم و لطیفش  مرگست

 

یک طرف همسفری نام عزیزش انسان

 

وآنطرف رهگذری نام شریفش  مرگست

 

آدمی در سفری ساده هم حتی ایدوست

 

بند کفشش اجل و دسته کیفش مرگست

 

زندگی یک غزل نیمه تمام است ایدوست

 

که به هر وزن بگوئیم ردیفش مرگست.