خیانت

شکسپیر میگه: خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ...

 خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد !

خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ...

 خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد

هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

روزی از روزها ، شبی از شب ها خواهم افتاد و خواهم مرد

 اما می خواهم هر چه بیشتر بروم تا هرچه دورتر بیفتم

تا هرچه دیرتر بیفتم ، هر چه دیرتر و دورتر بمیرم ،

 نمی خواهم حتی یگ گام یا یک لحظه

 پیش از آنکه می توانسته ام بروم و بمانم ،

 افتاده باشم و جان داده باشم

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

از باغ می برند تا چراغانی ات کنند

 تا کاج جشن های زمستانی ات کنند

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

ای گل گمان نکن به شب جشن می روی

 شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

  گاهی نشانه ایست که قربانی ات کنند

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 

به سه چیز تکیه نکن

غرور، دروغ و عشق

آدم با غرور می تازد

با دروغ می بازد

 و با عشق می میرد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

می خواستم زندگی کنم راهم را بستند٬

ستایش کردم گفتند خرافات است ٬

عاشق شدم گفتند دروغ است ٬

 گریستم گفتند بهانه است ٬

خندیدم گفتند دیوانه است ٬

...... دنیا را نگه دارید میخواهم پیاده شوم !

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

فهمیدن و نفهمیدن

تو هرچه می خواهی باش ، اما ... آدم باش !!!

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم،

 آسایش و خوشبختی بخشیده است !!!

مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

 پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی.

امروز گرسنگی فکر ، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است .

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com