سلام

دیروز که بیدار شدم دیدم داره برف میاد کلی ذوق کردم Yahوکلا صبحانه ونهار وشام رو جلوی پنجره خوردم و کلی حال کردم ظهرم رفتیم طاقبستان وکلی فیلم وعکس گرفتیم Photographerگفتیم چون این اخرین برف زندگی 2 نفرمونه برای همین خیلی کارا کردیم وکلی خوش گذشت بهمون وشب که خواستیم بخوابیم ساعت 12 دیدیم بابا برفه زیاد تر شده و دوباره شال وکلاه کردیم این دفعه رفتیم فردوسی جاتون خالی چه حالی داد ودوباره مراسم عکس گیرون داشتیم و بعدشم که اومدیم خونه من یه سر درد ومعده دردی گرفتم که همه چی رو از یادم برد

                          

خوب حالا واسه امروز دیگه بسه زیادیتون میشهGotcha.خدا نگهدار تا یه برف دیگه .

                      ممنونم خدای مهربون که بهانه ای به این زیبایی افریدی که همه شاد بشن....